درج مطلب  

نام و نام خانوادگی

سمت

محمد اکبری

مدیر

مجید کنعانی

معاون آموزشی

یوسف اسدی

معاون آموزشی

ارسلان حسینی زارع

معاون فناوری

منصور قربانپور

معاون پرورشی

بیوک اقا اله قلی

دبیر  درس  ادبیات فارسی

سیدمحسن موسوی

دبیر درس ورزش

حسین محققی

دبیر درس عربی

رضا طاهري گنجين

دبیر درس ریاضی

احمد رستم پور

دبیر درس قرآن و ممارف اسلامی

محمد شعبانی

معاون اجرایی

حسین پور - بابک

دبیر درس زبان انگلیسی

مقداد اوتادی

دبیر درس کار و فناوری

عطاء الله افتخاري

دبیر درس هنر

حمیدرضا محمد زاده

دبیر درس مطالعات اجتماعی

حسین اسد بیگی

مشاور و دبیر درس سبک زندگی

مهدي مخلص آبادي

مشاور

رضا گل محمدی

دبیر درس علوم تجربی

سید محمود اطیابی

دبیر درس علوم تجربی

بهمن علیزاده

دبیر درس ادبیات فارسی

علی احمد زاده

دبیر ریاضی

نوروز کیخایی

سرایدار