کادر اداری و اجرایی  
 

آقای  محمد اکبری                                      مدیریت 

آقای  یوسف اسدی                            معاون آموزشی

آقای  بهمن علیزاده                              معاون آموزشی
 


آقای  ارسلان حسینی زارع                    معاون فناوری

آقای مهدی مخلص آبادی                             مشاور 

آقای  محمد شعبانی                          معاون اجرایی


آقای منصور قربانپور                      معاون پرورشی    
 
آقای نوروز کیخایی                       سرایدار